Ajatuksia ammatillisten perhekotien asemasta ja toiminnasta sijaishuoltokentässä

Uusi lastensuojelulaki painottaa entisestään huostaanotettujen alle 12-vuotiaiden sijoitettavien lasten sijaishuoltomuodoksi perhehoitoa.

 • Lapsen sijoitusta valmisteltaessa tulee määritellä jokaisen lapsen kohdalla yksilöllisesti iästä, elämän- historiasta, hoidontarpeesta ja kehityksen edellytyksistä käsin kullekin lapselle mahdollisimman oikea paikka, joka pystyy työskentelemään myös lapsen biologisen verkoston kanssa.
 • Lapsen luonnollisin ja turvallisin elinympäristö on perhe, jossa hänestä välitetään, pidetään huolta ja jonne hän kokee kuuluvansa.

Uusi lastensuojelulaki painottaa entistä enemmän ammatillisten perhekotien olevan perhehoitoa liittämällä ne entistä selvemmin tulevan perhehoitolain piiriin.

 • Ammatillinen perhekoti on lapselle pysyvä turvallinen koti, jossa alan koulutuksen saaneet perhekoti- vanhemmat asuvat ja ovat lasta varten vuorokauden ympäri ja jossa lapsi saa eheyttävän ja korjaavan kokemuksen perhe-elämästä.

Suuri osa alle 12-vuotiaista sijoitettavista lapsista on erityishoidon tarpeessa, johon tarpeeseen voivat vastata riittävästi ainoastaan alan koulutetut ammattilaiset.

 • Ammatillinen perhekoti tarjoaa erityistukea ja –kasvatusta tarvitsevalle, traumatisoituneelle ja monesti vaille jääneelle lapselle turvallisen kiinnittymisen kohteen, pitkäjänteiseen hoito- ja kasvatustyöhön ammatillisesti sitoutuneet ja jaksavat perhekotivanhemmat

Ammatillinen perhekoti

 • Perhekodin perustamisedellytyksiä ovat mm. monivuotinen työkokemus ja alan ammatillinen koulutus sekä viranomaisten lupakriteerit tarkastuksineen. Nämä yhdistettynä tietoiseen päätökseen luopua aikaisemmasta työurasta ja keskittyä sijoitettavan lapsen kokonaisvaltaiseen hoitoon ja kasvatukseen takaavat perhekodin sitoutuneisuuden ja pysyvyyden.
 • Ammatillinen perhekoti sitoutuu kunkin lapsen ongelmien ratkaisuun, koska sillä on valmius lapsen tarvitsemaan erityistarpeiden huomioimiseen ja hoitoon, verkostoyhteistyöhön sekä usein haasteellisen biologisen verkoston kanssa työskentelyyn.
 • Moniammatillinen koulutettu työntekijäjoukko takaa hoidon laadun ja riittävyyden vastaten lasten moninaisiin erityistarpeisiin sekä mahdollistavat monenlaisten arkitöiden keskellä perhekotivanhempien keskittymisen hoidettavan lapsen kuntoutukseen.
 • Ammatillisen perhekodin tarjoama hoito kattaa lapsen kokonaisvaltaisen hoidon ja ylläpidon, kuulumisen perheyhteisöön, hyvätasoiset puitteet asua ja elää, jatkuvan aikuisen läsnäolon, monipuolisen ylläpidon, harrastukset, vapaa-ajan välineet, matka- ja retkielämykset sekä peruslääkehoidon. Perhekoti sitoutuu huolehtimaan myös toiminnan mahdollistavista ulkoisista rakenteista ja ammattitaitoisten työntekijöiden henkilöstökuluista.

 

 • Lapselle, joka ei tarvitse erityistä tukea ja jonka biologinen verkosto ei aseta erityisvaatimuksia, hyvä sijoituspaikka on tavallista perhe-elämää elävä sijaisperhe.
 • Voimakkaita rajoitustoimia tarvitsevan, kiinnittymään kykenemättömän ja vahvasti oireilevan nuoren tarvitsema sijoituspaikka on laitos.
 • Erityistä ammatillisesti tukevaa ja kuntouttavaa perhehoitoa tarvitsevalle lapselle hyvä sijoituspaikka on ammatillinen perhekoti. Ammatillinen perhekoti voi toimintamuotona vastata kokonaisvaltaisesti lapsen eheytymisen kannalta olennaisiin perustarpeisiin; kotiin, perheen jäsenenä kasvamiseen, yhteisöllisyyteen, biologisen verkoston huomioon ottamiseen sekä pysyvien aikuisten tarjoamaan lapsen yksilölliseen moni-ammatilliseen tukeen ja hoitoon.

(Varsinais-Suomen ammatillisten perhekotien työstämä kooste)